Chế phẩm phụ khoa khác

Vinphatoxin 5IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Vinphatoxin 10IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Vingomin 0.2MG/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Tractocile 7.5MG/0.9ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Spartein Sulfat 0.05G/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Spartein 0.05G/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Prostodin 250Y/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Prostodin 125Y/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxyvagin 10IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxytocine Mez 5IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxytocin Synth 5IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxytocin Brinsalov 5IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxytocin 5IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxytocin 10IU/1ML

Chế phẩm phụ khoa khác

Oxylpan 5IU/1ML